ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Απόφαση για λειτουργία των νέων σχολικών επιτροπών

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κ.ά., καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες  των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε στη συνέχεια τη σχετική απόφαση του υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

Τμήμα Νομικών Προσώπων

Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ

Αθήνα,  24  Φεβρουαρίου 2011  

Αριθμ. Πρωτ.: 8440

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

4.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

1.     Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:
-          Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
-          Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
-          Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
-          Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
2.     Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις  του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.
 

 

 

Άρθρο 2

Κατανομή πιστώσεων

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες  των σχολικών μονάδων.
 

Άρθρο 3

Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 
1.     Οι Σχολικές Επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Β.Δ. 17- 5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α') «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει καθώς και του Ν.Δ. 476/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.
2.     Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα.
3.     Ετήσια έξοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση.
4.     Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:
α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.

γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

5.     α) Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επιτροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης (στέλεχος, απόκομμα και πρωτότυπο).
β) Η είσπραξη ενεργείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής ή από τον εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Δ.Σ. της επιτροπής  μέλος της ή άλλο πρόσωπο.

γ) Απαγορεύεται κάθε απόξεση, διαγραφή ή προσθήκη στο στέλεχος του τριπλοτύπου.

δ) Τριπλότυπο εισπράξεως δεν εκδίδεται για αναλήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις των Σχολικών Επιτροπών.

ε) Το τριπλότυπο εισπράξεως καταχωρίζεται αμέσως στην αριστερή σελίδα των εσόδων του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ».

6.     Το τριπλότυπο εισπράξεως περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Τη σχολική Επιτροπή υπέρ της οποίας γίνεται η είσπραξη.

β) Αύξοντα αριθμό.

γ) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (όνομα, τίτλο, διεύθυνση).

δ) Το εισπραττόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.

ε) Το λόγο για τον οποίο γίνεται η είσπραξη.

στ) Την χρονολογία εκδόσεως.

ζ) Την υπογραφή του οργάνου της σχολικής επιτροπής που εισπράττει το ποσό και

η) Τη σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής.

7.     α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων.
β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο αυτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο
8.     α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό.
β) Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ.

γ) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον πρόεδρο αυτών ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

9.     α) Για οποιαδήποτε πληρωμή δαπάνης που ενεργείται από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον Διευθυντή του σχολείου απαιτείται να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό, όπως τιμολόγια, ή άλλο παραστατικό του ΚΒΣ.
β) Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία προσδιορισμού του εισπράττοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολογία πληρωμής, το καταβαλλόμενο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως, την χρονολογία της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντος.
γ) Όταν πρόκειται για δημόσιες αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και η έδρα τους.

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αποδείξεων από τους εισπράττοντες χρήματα, τις σχετικές αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 του ΚΒΣ εκδίδει ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής από μπλόκ τριπλότυπων αποδείξεων δαπάνης, στις οποίες αναγράφονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία.

10.                  α) Κατά τη διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών γίνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
β) Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργείται από τη Σχολική Επιτροπή μέσα στις νόμιμες προθεσμίες με απευθείας καταβολή στα ταμεία υπέρ των οποίων έγιναν οι κρατήσεις. Οι Διευθυντές γνωστοποιούν εγκαίρως στη Σχολική Επιτροπή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εμπρόθεσμη απόδοση των κρατήσεων.

γ) Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων φυλάσσονται από την Σχολική Επιτροπή στην έδρα της, σε χώρο που έχει ορίσει ο δήμος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

11.                  α) Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
1.     Βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» που τηρείται στη Σχολική Επιτροπή

Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου αυτού καταχωρίζονται τα έσοδα και στη δεξιά σελίδα συγκεντρωτικά ανά σχολική μονάδα μηνιαίως τα έξοδα.

2.     Κατάσταση εισπράξεων - πληρωμών  που τηρείται  σε κάθε σχολική μονάδα

Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα  οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή φωτοτυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα.

3.     Βιβλίο (Μπλόκ) τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως.

β) Το Βιβλίο εσόδων - εξόδων και το βιβλίο (Μπλόκ) τριπλοτύπων Αποδείξεων Εισπράξεως αγοράζονται ή εκτυπώνονται με δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Η κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών υπογράφεται από τον διευθυντή του σχολείου

12.  α) Οι διευθυντές των σχολείων αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά
β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
γ) Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της απόφασης αυτής και τα έξοδα, κατά κατηγορίες όπως συντηρήσεις επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανσης, αγορές παγίων και λοιπά γενικά έξοδα.

δ) Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

13.            Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

14.            Τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3852/10 μεταφέρονται στη Σχολική Επιτροπή που προκύπτει από τη συγχώνευση.

 

Άρθρο 4

Υποδείγματα βιβλίων και εντύπων

Ο τύπος των βιβλίων και των εντύπων καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 5

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2006).
Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Απόψεις

Του Γιώργου Τρούλη

Μέχρι σήμερα σε κάθε σχολική μονάδα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λειτουργεί μια σχολική επιτροπή η οποία καθορίζει και ελέγχει τα οικονομικά του σχολείου (εκτός των περιπτώσεων ενιαίας σχολικής επιτροπής νηπιαγωγείου και δημοτικού που συστεγάζονται). Στο νέο νόμο 3852/2010 για το πρόγραμμα Καλλικράτη, στο άρθρο 103 παρ. 2 αναφέρεται ότι οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται και δημιουργούνται 2 σχολικές επιτροπές ανά δήμο. Μία για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλη μία για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νόμος δίδει το περιθώριο στο δημοτικό συμβούλιο μέσα σε 2 μήνες από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής να αποφασίσει για το όνομα, τον σκοπό, τη διοίκηση, την περιουσία και τους πόρους  του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Επομένως το χρονικό περιθώριο για τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών εκπνέει αυτές τις μέρες.

Για να πραγματοποιηθούν όμως οι συγχωνεύσεις των σχολικών επιτροπών πρέπει να υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών. Ο καθορισμός της λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών δεν καθορίζεται από το νόμο αλλά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

«Λειτουργικά Προβλήματα»

 

Στις 24 Φεβρουαρίου υπογράφηκε από τον υπουργό εσωτερικών ο καθορισμός της λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών. Σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών διαμορφώνονται 2 όργανα: η «Σχολική Επιτροπή» του δήμου και το «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» σε δήμους που υπάρχουν πάνω από 2 σχολεία ή συγκροτήματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη με τουλάχιστον 2 διευθυντές σχολείων (από τους 5 αρχαιότερους) και τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων. Αντίστοιχα το συμβούλιο σχολικής κοινότητας που θα λειτουργεί σε επίπεδο σχολείου θα αποτελείται από το διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο γονέων και τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων.

Επομένως γίνεται σαφές, ότι οι προηγούμενες σχολικές επιτροπές με την αφαίρεση των εκπροσώπων του δήμου μετατρέπονται σε σχολικά συμβούλια, όπου θα μεταφέρουν τις προτάσεις και τα προβλήματα του σχολείου στη σχολική επιτροπή. Το γεγονός αυτό αποτελεί ενδυνάμωση του φαινομένου του συγκεντρωτισμού και αποδυνάμωση των ίδιων των σχολείων, αφού πλέον οι σχολικές μονάδες δεν θα αυτοδιαχειρίζονται πλήρως τα προβλήματά και τα οικονομικά τους αλλά θα εξαρτώνται από τη σχολική επιτροπή του δήμου. Ας αναλογιστεί κανείς τα εμπόδια που θα έχει μια σχολική επιτροπή σε ένα μεγάλο δήμο με 50 και πλέον σχολικές μονάδες. Αφενός ο πρώτος σκόπελος θα είναι η αδυναμία απρόσκοπτης παρουσίας των διευθυντών που συμμετέχουν στην σχολική επιτροπή, αφού θα πρέπει να βρίσκονται και στα σχολεία τους για διευθέτηση ζητημάτων και συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Αφετέρου προβλέπεται ότι σε περίπτωση συζήτησης θεμάτων κάποιας σχολικής μονάδας συμμετέχει ο διευθυντής του σχολείου με δικαίωμα ψήφου. Αυτό σημαίνει πολλές και ξεχωριστές, ίσως σε ημερήσια βάση, συνεδριάσεις.

 

«Οικονομικά προβλήματα»

 

Τα προβλήματα δεν σταματάνε σε αυτό το σημείο, αφού τα χρηματικά υπόλοιπα των συγχωνευόμενων Σχολικών Επιτροπών θα μεταφερθούν στη νέα Σχολική Επιτροπή κι επομένως ό,τι χρήματα έχει ένα σχολείο σήμερα δεν θα είναι πλέον στη διάθεσή του. Δηλαδή μπορεί μια σχολική μονάδα να δώσει ένα χρηματικό ποσό στη νέα σχολική επιτροπή και να της επιστραφεί μικρότερο ποσό από αυτό που ήδη είχε.

Παράλληλα η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων θα γίνεται πλέον με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια όπως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, την παλαιότητα των κτιρίων, τη λειτουργία αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.α. Επίσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται και το ποσό που θα τίθεται στη διάθεση του κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θα εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα είναι πώς θα γίνει η κατανομή της “τσεκουρεμένης” τρέχουσας α΄ δόσης του 2011, από την επιτροπή παιδείας του δήμου που ούτε αυτή έχει συγκροτηθεί ή από τη σχολική επιτροπή που βρίσκεται μόνο στα χαρτιά ακόμα;

Δυστυχώς όλες οι αλλαγές γίνονται δίχως τον παραμικρό συντονισμό και σχεδιασμό, παραβλέποντας την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και αποδυναμώνοντας οικονομικά το ίδιο το σχολείο καθώς και το ρόλο του διευθυντή. Η ρευστότητα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι τέτοια που κανείς δεν είναι σίγουρος για το σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα. Τα προβλήματα αυτά αν συνδυαστούν με τις συγχωνεύσεις σχολείων, τις μεταφορές των μαθητών που οι δήμοι δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να φέρουν σε πέρας, τη διαφαινόμενη οικονομική υπαγωγή των προσλήψεων όλων των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ (ενώ ζούμε καθημερινά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, λόγω γραφειοκρατίας), τις εξαγγελίες για μείωση των διορισμών, την αναστολή των διδασκαλείων και των εκπαιδευτικών αδειών, τις προσλήψεις αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας δίχως καμία επιμόρφωση στην παράλληλη στήριξη (για παιδιά με ειδικές ανάγκες) κ.α, διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ας υπάρξει σοβαρότητα πια στο χώρο της εκπαίδευσης, κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την Παιδεία ενός λαού. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει συνθήκες οικονομικής δυστοκίας και διοικητικής δυσχέρειας στις σχολικές μονάδες απλά και μόνο για να φανεί ότι έγιναν “μεταρρυθμίσεις”. Τελικά όπως φαίνεται καλούμαστε, ως εκπαιδευτικοί, να διαχειριστούμε μοναχά τη μιζέρια μας, τη μιζέρια του δημόσιου σχολείου, που όσα γραφειοκρατικά τερτίπια και αν σοφιστούν οι υπεύθυνοι της πολιτικής σκηνής, χωρίς χρήματα Παιδεία, ούτε γίνεται, ούτε στήνεται, ούτε προχωρά.

 

* Ο Γιώργος Τρούλης είναι δάσκαλος –

αναπληρωτής αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

 

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...